Hình ảnh học viên DMS dự thi PVF 2021

Kết quả tuyển sinh tại phía Nam (Đồng Nai & Đồng Tháp) năm 2021 của PVF

Xin chúc mừng CRICHTON ĐẶNG LEO và TRƯƠNG LÊ THÀNH LONG