Bài tập bổ trợ linh hoạt với động tác kỹ thuật bóng đá

 

1. Bài tập với nấm, gậy và bóng

 

2. Bài tập bổ trợ với bóng 1

 

3. Bài tập bổ trợ với bóng 2